Disclaimer

Visit Zuid Limburg heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. Visit Zuid Limburg staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Visit Zuid Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.

© Visit Zuid Limburg
Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Zuid Limburg.
 
Coördinatie en teksten:
Visit Zuid Limburg, afdeling Marketing.